Utbildning & Kurser

ADR-kurser
Transport av farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) eller annan behörig myndighet.

Detta utbildning ger dig detta certifikat och är uppdelat i grundutbildning och påbyggnadsdelar beroende på vad du ska transportera.

Utbildning för transport av farligt gods

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) eller annan behörig myndighet.

Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt SRVFS 2004:14 (ADR-S) krävs däremot utbildning i de regler som rör deras arbetsuppgifter och ansvarsområde. Innehållet i denna utbildning redovisas under “Övrig utbildning”.
Intyget visar att föraren deltagit i s k ADR-utbildning och genomgått godkänt prov avseende de särskilda krav som måste uppfyllas för transport av farligt gods. Förarintyg krävs när man transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd under någon av följande förutsättningar:

 • Explosiva ämnen och föremål oaktat fordonets totalvikt.
 • Radioaktiva ämnen oaktat fordonets totalvikt.
 • Tankfordon och batterifordon med en sammanlagd volym över 1000 l.
 • Tankcontainrar med en individuell volym över 3000 l.
 • Beroende på vilken behörighet en förare har behov av på sitt ADR-intyg måste föraren välja vilken utbildning han vill gå.

För att erhålla ADR-intyg med behörighet att transportera explosiva ämnen, radioaktiva ämnen och tankar krävs dessutom specialutbildning. ADR-intyget gäller i fem år. Det går att förnya intyget när som helst inom den 12-månadersperiod som föregår intygets utgångsdatum.

ADR-kurser

 • Grundkurs: 3 dagar
 • Grundkurs och tank: 5 dagar
 • Grundkurs och klass 1: 4 dagar
 • Grundkurs och klass 7: 4 dagar
 • Grundkurs, klass 1 och klass 7: 5 dagar
 • Grundkurs, klass 1 och tank: 6 dagar
 • Grundkurs, klass 7 och tank: 6 dagar
 • Grundkurs, klass 1, klass 7 och tank: 6 dagar

När du genomgår en förstagångsutbildning, ingår alltid praktiska övningar.

ADR repetitionsutbildning

Repetitionsutbildningen omfattar beroende på behörighet 2-3 dagar inklusive praktiska övningar.

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in