Utbildning & Kurser

Utrymningsledare
För ledare och ansvariga

Varje företag bör utbilda ett rimligt antal utrymningsledare som snabbt kan agera i en händelse av brand eller annan fara.

Utrymningsledarna skall erbjudas lämplig utbildning och möjlighet att förbättra och förnya sina kunskaper. Som utrymningsledare skall du se till att personalen är väl informerad hur en utrymning skall gå till. Skall regelbundet kontrollera att utrymningsvägarna inte är blockerade och att skyltning är tillfredställande eller om uppenbara brandrisker föreligger. Informera ansvarig chef om iakttagna brister.

Det bör även nämnas att utrymningsledaren inte har något formellt ansvar i samband med en brand eller utrymning.

Innehållande anpassas beroende på förkunskaper. Exempel på innehåll:

 • Brandorsaker
 • Brandförloppet
 • Brandspridning
 • Skadebegränsande åtgärder
 • Insatstider
 • Brandcellsindelning
 • Förebyggande brandskydd
 • Checklistor
 • Utrymning ur rökfylld miljö
 • Mänskligt beteende
 • Organisation
 • Teori handbrandsläckare.

Praktik: Handbrandsläckare och brand i docka.

 • Aktivt ledarskap
 • Brandskyddspolicy
 • Brandskyddsorganisation
 • Utbildningsplaner
 • Brandskyddsbeskrivning
 • Drift och underhållsinstruktioner
 • Kontrollsystem
 • Uppföljning dokumentation

Försäkring:

Samarbetspartners:

Arrangör:

Copyright © Säkerhetsutbildningar - 2012 - 2019 | Logga in